ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการของโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์เข้าตอบแบบสอบถาม

             ด้วยโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชน เข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code

โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *