ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

1.1 ระเบียนสะสม

1.2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้าน

1.4 การสัมภาษณ์นักเรียน

1.5 แบบบันทึกการสังเกตนักเรียน

2. การคัดกรองนักเรียน

2.1 SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับนักเรียน

2.2 SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับครูประเมิน

2.3 SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครอง

2.4 การให้คะแนนและการแปลผล

2.5 แบบบันทึกการคัดกรองรายบุคคล

2.6 แบบสรุปผลการคัดกรองรายบุคคล

3. การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย

3.1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม

3.2 สรุปการแก้ไขพฤติกรรมและส่งเสริมนักเรียน

3.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม

  3.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม

3.5 แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

3.6 แบบบันทึกการสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

3.7 แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย

4.1 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน 

4.2 แบบบันทึกการติดต่อผฺ้ปกครอง

4.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.4 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

4.5 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษา

4.6 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

4.7 แบบสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน

5.การส่งต่อ ประกอบด้วย

5.1 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน) 

5.2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายนอก 

5.3 แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน