ติดต่อเรา

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ที่อยู่ 465 ม.6 
ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110
Tel. 073-284118
E-mail: janprapat65@gmail.com