การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน
[O1] :: โครงสร้าง
[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร
[O3] :: อำนาจหน้าที่
[O4] :: แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
[O5] :: ข้อมูลติดต่อ
[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)
[O9] :: Social Network
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
[O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี
[O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
[O13] :: คูู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
[O14] :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
[O17] :: E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารงานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
[O34] :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
[O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
[O42] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
[O43] :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา